MacintoshPi

MacintoshPi是一个项目,它允许在树莓皮下运行带有声音、主动在线连接和调制解调器模拟的全屏版苹果Mac OS 7、Mac OS 8和Mac OS 9。

fork
10
star
464

MacintoshPi是什么?

MacintoshPi是一个项目,它允许在树莓皮下运行带有声音、主动在线连接和调制解调器模拟的全屏版苹果Mac OS 7、Mac OS 8和Mac OS 9。

MacintoshPi点评

暂无点评